Årsmöte Gamla SPIKare

Gamla Spikares årsmöte 2023 på Lidingö!!

Så var det dax för årsmöte på någorlunda rätt tid. Kända orsaker har satt stopp för
aktiviteter, pandemier tex. Pandemin finns ju fortfarande, kan drabba vissa
om oturen är framme. Många har under tidens gång lärt sig någorlunda att
fungera, med sas egna restriktioner etc. Men nu var det klackarna i taket
ute i Lidingö. Varför Lidingö, jo nyinvalde medlemmen Bernth Otterström
bor där och eftersom han också blev sekreterare i den ärevördiga Gamla
SPIKare klubben, låg det nära tillhands att även sköta om lokalfrågan.

Inga problem med denna triviala fråga, mat fanns på bordet och sedan blev det möte!

Protokoll Årsmöte 2023-01-28 Gamla Spikare

Deltagare: Åke Kihlberg, PG Pettersson, Hans Lundén, Leif Åberg, Gunilla Johansson,
Margareta Glock, Kajsa Johansson, Sune Pettersson, Björn Johansson, Svante Olsson,
Lennart Helgesson, Sören Hoffman, Bernt Otterström

1 Ordföranden förklarade mötet öppnat
2A Till mötesordförande valdes Åke Kihlberg
B Till mötessekreterare valdes Bernt Otterström
3 Utskickad dagordning fastställdes
4 Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes
5 SPIK:s revisor Margareta Glock har granskat och godkände
revisionsberättelsen
6 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
7 Kassören redogjorde för ekonomin
8 OBS! Efter en diskussion om ett extra uttag med anledning av
SPIK:s 100 års jubileum beslöts att höja medlemsavgiften för
2023 till 150 kr. Medlemsavgiften skickas till Leif.
9A Åke Kihlberg valdes till ordförande
B Bernt Otterström valdes till sekreterare
C Leif Åberg valdes till kassör
D Sune Pettersson valdes till suppleant
10 Hans Lundén och Margareta Glock valdes till valberedningen där Hans är
sammankallande
11 Gamla SPIK:ares pris diskuterades på styrelsemötet den 6/1 och
beslutades gå till SPIK´s fotbollslag
12 Styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till sommaraktivitet

13 Kontaktlistan är inte helt uppdaterad. Sekreteraren tar i uppgift att
skicka ut en uppdaterad kontaktlista.
14 Mötet avslutas

Bild 1: