9 sep 2021

PIFs FM 22 aug

Skapat av
Stig hedersledamot och Eva kassör

Förbundets framtid
Bakgrund På förra förbundsmötet diskuterades formerna för att driva förbundet framåt utifrån de förutsättningar
vi har nu och ser framåt. Beslut fattades att styrelsen skulle arbeta fram ett förslag senast 6 månader innan nästa f
örbundsmöte enligt paragraf 12 i mötesanteckningarna: §12 Behandling av frågor som av FS eller revisorerna
överlämnats till Förbundsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa förbundsmöte utreda förbundets framtid.
Behövs ett förbund för att bedriva våra arrangemang? Eller finns det någon annan lösning? Det framkom olika åsikter från mötesdeltagarna
och Mötet beslöt att ett förslag från styrelsen skall vara klart senast 6 månader innan nästa förbundsmöte”

Slutsats
Styrelsen arbetade under hösten 2020 fram ett antal alternativ och kom fram till slutsatsen att inga av dessa skulle bli bättre
än det upplägg vi har idag. Den grundläggande utmaning vi har i Postens Idrottsförbund är att vi har ett sjunkande deltagarantal i arbetsför ålder.
Denna utmaning behöver hanteras och som vi ser det blir inte förutsättningarna bättre i någon annan organisationsform än dagens.
Det finns inga stora besparingar att göra utan blir bara en förflyttning av göromål mer lokalt eller mer centralt. De vi behöver fokusera på
är att öka attraktionskraften i de aktiviteter vi har för att öka deltagandet och vid behov utifrån ekonomiska förutsättningar prioritera
de arrangemang som har högt deltagande av medlemmar i arbetsför ålder.

Förbundsmötet punkter klubbades igenom med "god fart". Ordförande Gunilla Karlbom avgick och in kom Emma Riblom från HK!

Kommentar

Hur PIF ser ut framåt är kanske lite svajigt, men självklart är det ju rätt att satsa på att få med fler som jobbar i firman!
Hur det ska bli med seniorerna är nog mer en ekonomisk fråga........i första hand!?