Stadgar

Stadgar

Stadgar för Stockholmspostens Idrottsklubb SPIK

§1 Ändamål

Stockholmspostens Idrottsklubb, SPIK, bildad fredagen den 2 maj 1924, har till uppgift att verka för att medlemmarnas hälsa stärks genom
idrottsutövning och friluftsliv. Klubben skall främja samarbete, samhörighet och kamratskap bland medlemmarna. Klubben skall bedriva
lokal verksamhet och delta i Postens Idrottsförbunds arrangemang.

§2 Medlemskap och medlemsavgifter

2:1 Anmälan om medlemskap görs till styrelsen som fattar beslut i frågan

2:2 Medlemsavgift beslutas av årsmötet

2:3 Medlem som gjort klubben stora tjänster kan av årsmötet utses till hedersmedlem och är då befriad från medlemsavgift.

2:4 Begäran om utträde ur klubben görs till styrelsen.

2:5 Medlem som under ett kalenderår inte betalt medlemsavgift kan uteslutas av styrelsen.

2:6 Medlem som agerat på ett sätt som strider mot föreningens policy och riktlinjer kan uteslutas av årsmötet. Medlemmen skall i sådant fall ges
möjlighet att yttra sig innan beslutet. Uteslutning kräver att minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar är ense om detta.

§3 Organisation

3:1 Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.

3:2: Klubbstyrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

3:3 Sektionen lägger förslag om och genomför idrottsaktiviteter.

§4 Mötesverksamhet

4:1: Årsmötet skall hållas under februari månad. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet. Kallelse till årsmötet skall ske
senast 14 dagar innan årsmötet.

4:2 Extra möte kan utlysas när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 1/4 av föreningens medlemmar begär detta.

4:3 Styrelsen skall hålla minst 5 styrelsesammanträden per kalenderår.

§5 Årsmötet

På årsmötet skall följande frågor alltid tas upp till behandling.

1. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse.

2. Styrelsens ekonomiska berättelse

3. Revisorernas berättelse

4. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

5. Beslut om verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

6. Beslut om budget för det kommande verksamhetsåret.

7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.

8. Val av styrelseledamöter.

9. Val av styrelseersättare.

10. Val av revisorer och revisorsersättare.

11. Val av valberedning.

12 Behandling av förslag som inkommit minst 14 dagar före årsmötet.

 

§6 Styrelse

6:1 Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst två övriga ledamöter samt minst två styrelseersättare.
Ordförande och kassör väljs särskilt. Övriga poster konstitueras inom styrelsen. Mandattiden är två år för styrelseledamot och valet sker växelvis.
Mandattid för styrelseersättare är ett år.

6.2 Ordförande leder klubbens verksamhet och är dess officiella representant. Styrelsen ansvarar för arrangemang som klubben sökt eller tilldelats. 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten följer stadgarna och utvecklas positivt

6:3 Styrelseersättare som kallas till styrelsemöte har samma rösträtt som styrelseledamot. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

6:4 Styrelsen skall verkställa mötesbeslut samt handlägga inkomna ärenden. Fakturor skall betalas löpande om det inte är fråga om sådan utgift som
skall beslutas på årsmöte.

6:5 Till ledning för styrelsens arbete skall årsmötet fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

6:6 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs vid styrelsemöten, årsmöten och extra möten

6:7 Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

6:8 Klubbstyrelsen skall årligen anordna en träff för sektionsledare.

 

§7 Sektioner

7:1 Den dagliga idrottsliga verksamheten bedrivs i särskilda sektioner enligt av styrelsen fastställda uppdrag.

7:2 Varje sektion har en sektionsledare som väljs på klubbens årsmöte.

7:3 Inom sektionen skall förslag till aktiviteter tas fram och presenteras för klubbstyrelsen i god tid före klubbmöte.

§8 Valberedning

På klubbens årsmöte väljs en valberedning på tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen har i uppdrag
att förbereda samtliga val på årsmötet

§9 Förvaltning och revision

9:1. Klubbens verksamhet omfattar ett kalenderår

9:2 För att granska klubbens verksamhet väljs två revisorer och två ersättare för dessa. Mandattiden är ett år

9:3 Klubbens verksamhet och räkenskaper skall vara tillgänglig senast tre veckor innan årsmötet.

9:4 Revisorerna skall presentera berättelse över sin verksamhet och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen omfattar.

§10 Allmänna bestämmelser

10:1 Medlem i Stockholmspostens Idrottsklubb har att rätta sig efter dessa stadgar.

10:2 Klubben tillhör Riksidrottsförbundet och har därför att rätta sig efter dess stadgar.

§ 11 Klubbens upplösning

11:1 Beslut om upplösning av klubben kan ske på årsmöte eller extra möte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs en
majoritet på minst 3/4 av närvarande medlemmar. 

11:2 Sedan alla klubbens utgifter och skulder reglerats fördelas återstående tillgångar enligt beslut av årsmöte eller allmänt möte.   

§12 Ändring av stadgar

12:1 Ändring av dessa stadgar kräver beslut på årsmöte med en majoritet på minst 3/4 av närvarande medlemmar.

 

Dessa stadgar är ombearbetade och fastställda av årsmöte 2018-02-07